Tips om leverantörsdialogen

Johan Söderberg
0

Att köpare och säljare har dialog före, under och efter en upphandling kan ofta vara avgörande för att upphandlingen ska bli lyckad och lämna ett positivt intryck hos samtliga deltagare. Här nedan kommer några tips och saker att tänka på i samband med dialogen med leverantörer. Före upphandlingen Det är viktigt att inför en upphandling skapa sig en god kännedom om marknaden. Ett led i det arbetet kan vara att föra en skriftlig eller muntlig dialog med leverantörer. Dialogen bör föregås av marknadsanalyser för att skapa en grundläggande bild av marknaden och de varor/tjänster som ska upphandlas. Dialogen bör äga…

Läs mer

Ramavtal och avtalstid – vad bör jag tänka på?

Johan Söderberg
0

Ramavtal enligt LOU får som grundregel ha en avtalstid på högst fyra år. I många upphandlingsprojekt är det värt att fundera på hur tiden ska fördelas mellan den initiala avtalstiden och eventuella optioner. Det finns förstås ett antal faktorer som vi tycker normalt bör få påverka beslutet när avtalstiden ska fastställas, men känsla är ofta att fördelningen mellan initial avtalstid och optionsår många gånger bestäms utan någon djupare analys av vad som är mest lämpligt (baserat på “gammal hävd” eller att dokumentmallens förslag på 2+1+1 år får stå kvar orörd). En tendens under senare år är att det blivit vanligare…

Läs mer

Ska man acceptera förskottsbetalning?

Magnus Nilsson
0

Ibland har leverantörer önskemål om att få betalning i förskott eller i alla fall inte behöva vänta på att leveransen ska vara slutför innan delbetalning sker. Hur bör man egentligen förhålla sig till sådana önskemål? Jag tycker att huvudregeln bör vara att leverantörer ska få betalt i efterskott. Normalt sett efter slutförd och av köparen godkänd leverans. Det finns annars en risk att leverantören inte fullgör leveransen eller levererar till undermålig kvalitet, men trots detta redan har fått betalt. Ibland kan dock betalning efter godkänd leverans medföra att leverantören får vänta länge efter dennes arbete har påbörjats vilket kan bli…

Läs mer

Reglera kvalitetsnivån med ett SLA

Magnus Nilsson
0

SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. Ursprunget kommer från it- området men ett SLA kan mycket väl även användas för att reglera andra tjänsteleveranser. I it-sammanhang reglerar ett SLA vanligtvis bl.a. vilken tillgänglighet ett system ska ha, hur lång tid det högst får gå innan felavhjälpning ska påbörjas, hur snabbt felet ska vara åtgärdat och hur många gånger ett fel får förekomma under en given tidsperiod. Utanför it-området kan ett SLA vara ett bra hjälpmedel för såväl kravställning som avtalsuppföljning vid upphandlingar av t.ex. fastighetsdrift…

Läs mer

Möjligheter och risker med fastprisavtal

Magnus Nilsson
0

Ett sätt att undvika de skenande kostnader som kan uppstå om leverantören får fakturera löpande är att använda fastprisavtal.  Det finns onekligen vissa betydande fördelar med sådana avtal. Den mest uppenbara och betydelsefulla är att kostnadsrisken för köparen blir låg. Säljaren har förbundit sig att leverera en avtalad kvalitet och kvantitet till ett fast pris som inte får förändras. Men däri ligger även en av de stora riskerna. Om inte leverantören klarar av att leverera till det avtalade priset, finns en betydande risk att leveransen kommer ha kvalitativa brister. Två typer av fastprisavtal Det finns två huvudsakliga metoder för att…

Läs mer

Framgångsfaktorer vid upphandling med kvalitetsfokus

Johan Söderberg
0

Peak Procurements Johan Söderberg deltog nyligen som uppskattad föredragshållare på Upphandling 24:s konferens ”Upphandla konsulter”. Johan har stor erfarenhet av att upphandla kreativa tjänster av olika slag och delar här med sig av sina erfarenheter. Vad ser du som de viktigaste framgångsfaktorerna i en upphandling av tjänster där det är extra viktigt att fånga leverantörens kreativitet och kompetens? Det är som alltid en helhet som behöver komma på plats under processen, där mycket handlar om ett bra samarbete mellan upphandlare och beställare, så att expertisen hos båda parter får en chans att få genomslag. Mer konkret skulle jag nämna: 1….

Läs mer

Risker och möjligheter med nya LOU

Johan Söderberg
0

Lagen om offentlig upphandling är en lagstiftning i ständig förändring. Mindre förändringar görs av lagen i stort sett varje år och därtill kommer en omfattande domstolspraxis som påverkar hur vi kan arbeta praktiskt med upphandling. I våras antogs nya EU-direktiv och det innebär att vi står inför den största förändringen av lagen sedan nya förfarandedirektiv antogs förra gången, 2004. Den gången tog Sverige väldigt lång tid på sig att genomföra bestämmelserna i svensk lag så den här gången har regeringen förberett sig bättre. Redan nu finns förslag till hur en ny lagstiftning i Sverige skulle kunna se ut. Ledord denna gång,…

Läs mer

SNS seminarium om överprövning

Johan Söderberg
0

Missade du SNS seminarium ”Överprövning vid offentlig upphandling – en fördel eller nackdel?” så kan du nu höra en pod-version av det. Seminariet leddes av Peak Procurements Magnus Nilsson och medverkade gjorde: Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket Katarina Norén, inköpsdirektör, Trafikverket Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, Umeå universitet Anki Elken, ansvarig offentlig marknad/public affairs, Proffice Nordic Sales Charlotta Frenander, upphandlingschef, Uppsala kommun Tomas Jonasson, senior bolagsjurist, Skanska Sverige Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, upphandlingsavdelningen, Arbetsförmedlingen Läs mer och lyssna här.

Läs mer

Uppföljning och mätning, del 2

Johan Söderberg
0

”What gets measured gets done” – ”Det som mäts blir gjort” I ett tidigare inlägg pratade jag kort om uppföljning av upphandlingar och upphandlingsarbetet och gav några exempel på olika mätetal för det. I det här inlägget ligger fokus istället på mer allmän uppföljning och mätning av inköpsarbetet. Därefter avslutas med ett par korta sammanfattande tankar på temat uppföljning och mätning. Exempel på uppföljning och mätetal för inköpsarbete När vi pratar om uppföljning av inköpsarbetet utöver upphandlingsprojekten (som berördes i ett tidigare inlägg), finns det ett stort antal olika mätetal att överväga (i de flesta fall nedan kan antal även…

Läs mer

Uppföljning och mätning, del 1

Johan Söderberg
0

”What gets measured gets done” – ”Det som mäts blir gjort” Det rubricerade citatet, som ofta tillskrivs författaren och managementkonsulten Peter Drucker, hör säkerligen till ett av de mer välanvända när diskussioner förs kring hur man ska påvisa och ytterst säkerställa efterlevnad av beslutade strategier och skapa rätt incitament för önskade beteenden. Inte minst är det fallet inom inköps- och upphandlingsområdet, där rätt uppföljning, nyckeltal och Key Performance Indicators (KPI) utgör viktiga förutsättningar för att få upp inköpsfrågor på agendan inom både privata och offentliga organisationer. Uppföljning är oerhört viktigt för att inte inköpsfrågorna ska marginaliseras och för att inköpsrelaterade…

Läs mer